طرح تثبيت رودخانه تالار - قائم شهر، استان مازندران
 
 

 

شركت سهامی آب منطقه ای مازندران
مهندسين مشاور خزرآب
۱۶ ماه (اسفند ۱۳۷۵) تحویل در مدت ۸ ماه
۳,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال


200,000 مترمكعب
120,000 مترمكعب
210,000 كيلوگرم
8,000 مترمكعب


كارفرما
مشاور
تاریخ پیمان
مبلغ نهایی

فعاليت ها و مقادير اصلی
خاک برداری
خاک ریزی
كارهای فلزی
بتن ريزی