کانال انتقال آب شيرتپه - حد فاصل سد مخزنی دوستی و شهرستان سرخس
 
 

 

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
مهندسين مشاور طوس آب
۳۶ ماه
۸۲,۰۲۶,۹۵۶,۹۷۳ ریال


30 کيلومتر
1,800,000 مترمكعب
650,000 متر مکعب
300,000 متر مکعب
46,000 متر مکعبکارفرما
مشاور
مدت قراردار
مبلغ قرارداد

فعاليت ها و مقادير اصلی
طول کانال
خاک برداری
کانال كنی و پی كنی ابنيه فنی
خاک ريزی
بتن ريزی