سد ذخیره ای - تغذیه ای سراب تربت جام - تربت جام، استان خراسان
 
 

 

شركت سهامی آب منطقه ای خراسان
مهندسين مشاور آب پوی
۹ ماه (۱۳۸۴- ۱۳۸۳)
۱۰,۴۹۳,۸۷۱,۰۰۰ ریال
۲۴,۵ متر
234 متر


420,000 متر مکعب
220,000 متر مکعب
485,000 متر مکعب
5,590,000 مترمكعب

كارفرما
مشاور
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
ارتفاع سد از بستر رودخانه
طول تاج سد

فعالیت ها و مقادیر اصلی
خاک برداری
سنگ برداری
خاک ریزی
حجم مخزن