سد مخزنی فريـم صحرا - ساری، استان مازندران
 
 

 

شركت سهامی آب منطقه ای مازندران و گلستان
مهندسين مشاور تهران سحاب
۴۵ ماه (اسفند ۷۵)
۲۹,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
50 متر
400 متر


1,260,000 مترمكعب
960,000 مترمكعب
1,220,000 مترمكعب
15,000 مترمكعب

كارفرما
مشاور
تاریخ پیمان
مبلغ نهایی
ارتفاع سد
طول تاج سد

فعاليت ها و مقادير اصلی
خاک برداری
سنگ برداری
خاک ریزی
بتن ريزی