ايستگاه پمپاژ شماره 1 (خط انتقال سد دوستی به مشهد) - سرخس، استان خراسان رضوی
 
 

 

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
مهندسين مشاور طوس آب


1,500 متر
13,520 متر مربع
1 واحد

 

کارفرما
مشاور

فعاليت ها و مقادير اصلی
لوله گذاری به قطر 2000 ميلی متر
ايستگاه پمپاژ، ساختـمان های جانبی، محوطه
مخزن بتنی 10,000 متر مکعبی