بندرگاه ماهیگیری سویق عمان - شهر بندری سویق عمان
 
 

 

وزارت شیلات کشور پادشاهی عمان
(Consulting Engineering Services (CES
20 ماه
13,860,685 ریال عمان (حدود 350 میلیارد ریال)
نام آوران آب سد (شعبه عمان) - کولهام


148,867 مترمربع
609,375 متر
992,975 متر
110 متر
110 متر
535,000 مترمکعب
68,619 مترمکعب
114,520 مترمربع
3 عددکارفرما
مشاور
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
پیمانکار

فعالیت ها و مقادیر اصلی
سنگ ریزی بستر دریا و سنگ چینی
طول بازوی موج شکن شرقی
طول بازوی موج شکن غربی
طول اسکله صیادی
طول اسکله پلیس
حجم لایروبی
حجم عملیات بتنی
مساحت محوطه سازی
تعداد پانتون اجرا شده