سد مخزنی نـم رود - فيروزكوه، استان تهران
 
 

 

شركت سهامی آب منطقه ای تهران
مهندسين مشاور لار
۵۶ ماه (۱۳۸۹- ۱۳۸۴)
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سنگ ريزه ای با هسته رسی
82 متر
650 متر
139,000,000 مترمكعب
797 مترمكعب بر ثانيه

4,420,000 مترمكعب
3,313,000 مترمكعب
7,200,000 مترمكعب
92,000 مترمكعب
12,000 مترمكعب
105,000 متر طولكارفرما
مشاور
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
نوع سد
ارتفاع سد
طول تاج سد
حجم مخزن
ظرفيت سرريز

فعاليت ها و مقادير اصلی
خاک برداری
سنگ برداری
خاک ریزی
بتن ريزی
ديوار آب بند
حفاری و تزریق