ساختـمان سرپرستی بانک ملی استان لرستان - خرم آباد، استان لرستان
 
 

 

اداره ساختـمان بانک ملی ايران
اداره ساختـمان بانک ملی ايران
۳۱ ماه (اردیبهشت ۷۳)
۶,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال


۷ طبقه با اسکلت فلزی
10,000 متر مربع
1,340,000 كيلوگرم
7,500 مترمكعب

كارفرما
مشاور
تاریخ پیمان
مبلغ نهایی

فعاليت ها و مقادير اصلی
تعداد طبقات
مساحت
كارهای فلزی
بتن ريزی