سد انـحرافی خفر - علی آباد خفر، استان فارس
 
 

 

شركت سهامی آب منطقه ای فارس
مهندسين مشاور توان آب
۱۶ ماه (اردیبهشت ۷۷) تحویل در مدت ۱۳ ماه
۵,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال


130,000 مترمكعب
370,000 كيلوگرم
17,000 مترمكعب

كارفرما
مشاور
تاریخ پیمان
مبلغ نهایی

فعاليت ها و مقادير اصلی
خاک برداری
كارهای فلزی
بتن ريزی