احداث سازه های سرریز ، نیروگاه ، سازه ورودی ، تخلیه کننده تحتانی و آبگیر پروژه سد و نیروگاه چم شیر-گچساران ، کهکیلویه و بویراحمد
 
 

 

شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران
شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب
شرکت سایبر
شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
16 ماه (1395-1393)
1,129,418,257,104 ریال
اوجی دریچه‌ای
227,200 مترمکعب
15,000,000 کیلوگرم
50,000 مترمکعب

 

کارفرمای اصلی
مشاور کارفرما
کارفرما
مشاوره کنترل کیفی
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
نوع سرریز
بتن ریزی
آرماتوربندی
سنگ برداری