شبكه آبياری و زهكشی سد گلستان - گنبد، استان گلستان
 
 

 

شركت سهامی آب منطقه ای مازندران و گلستان
مهندسين مشاور تهران بر كلی
۲۴ ماه (۱۳۷۹-۱۳۷۸)
۴۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال


70 کیلومتر
1,680,000 مترمكعب
1,140,000 مترمكعب
1,320,000 مترمكعب
49,000 مترمكعب
320 دستگاه
410 عدد

كارفرما
مشاور
تاریخ پیمان
مبلغ نهایی

فعاليت ها و مقادير اصلی
طول کانال
خاک برداری
سنگ برداری
خاک ریزی
بتن ريزی
سازه آبگير و ابنيه فنی
دريچه هيدروليكی