سد مخزنی دوستی - سرخس، استان خراسان رضوی (مرز ايران و تركمنستان)
 
 

 

شركت سهامی آب منطقه ای خراسان
مهندسين مشاور طوس آب
۶۰ ماه (۱۳۸۴-۱۳۷۹)
۶۵۲,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تحویل در مدت ۴۶ ماه)
سنگ ريزه ای با هسته رسی
78 متر
655 متر
1,250,000,000مترمكعب
2260 مترمكعب بر ثانيه


4,580,000 مترمكعب
2,940,000 مترمكعب
5,550,000 مترمكعب
270,000 مترمكعب
83,000 متر

كارفرما
مشاور
مدت قرارداد اولیه
مبلغ نهایی
نوع سد
ارتفاع سد
طول تاج سد
حجم مخزن
ظرفيت سرريز

فعاليت ها و مقادير اصلی
خاک برداری
سنگ برداری
خاک ریزی
بتن ريزی
حفاری و تزريق