سد و نیروگاه داریان - پاوه، استان کرمانشاه
 
 

 

شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران
شرکت مهندسی مهاب قدس
57 ماه (1394-1389)
4,360,000,000,000 ریال
خاکی با هسته رسی مایل
170 متر
368 متر 281,000,000 مترمکعب
6000 مترمکعب بر ثانیه


311,000 مترمكعب
3,000,000 مترمكعب
9,700,000 مترمكعب
160,000 مترمكعب
1,780 مترمكعب
472,930 مترطول
3,150 مترطول

 

كارفرما
مشاور
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
نوع سد
ارتفاع سد
حجم مخزن
ظرفیت سرریز

فعاليت ها و مقادير اصلی
خاک برداری
سنگ برداری
خاک ریزی
بتن ریزی
دیوار آب بند
حفاری و تزریق
حفاری های زیرزمینی