سد انـحرافی بارزو - شيروان، استان خراسان
 
 

 

شركت سهامی آب منطقه ای خراسان
مهندسین مشاور مهاب قدس
۳۰ ماه (مهر ۷۹) تحویل در مدت ۱۳ ماه
۱۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال


155,000 مترمكعب
130,000 مترمكعب
660,000 كيلوگرم
14,000 مترمكعب

 

كارفرما
مشاور
تاریخ پیمان
مبلغ نهایی

فعاليت ها و مقادير اصلی
خاک برداری
خاک ریزی
كارهای فلزی
بتن ريزی