خطوط انتقال نيرو 33 كيلو ولتی آغار - قيركارزين، استان فارس
 
 

 

شركت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران
مهندسان مشاور سازه
۲۱ ماه
۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
606 عدد
63,5 كيلومتر

كارفرما
مشاور
مدت قرارداد
مبلغ نهایی
فونداسيون و دكل انتقال نيرو
سيـم كشی