چندراهه آغار و دالان- قيركارزين، استان فارس
 
 

 

شركت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران
شركت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران
۳۲ ماه (اسفند ۷۱)
۱۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال


2,320,000 مترمكعب
720,000 مترمكعب
60,000 مترمكعب
260,000 مترمربع

كارفرما
مشاور
تاریخ پیمان
مبلغ نهایی

فعاليت ها و مقادير اصلی
سنگ برداری
خاک ریزی
عمليات بتنی و سنگی
آسفالت