سـد مخزنی  خــدا آفرين - خدا آفرين، استان آذربايجان شرقی (مرز ايران و جمهوری آذربايجان)
 
 

 

شركت سهامی آب منطقه ای آذربايجان شرقی و اردبيل
مهندسین مشاور مهاب قدس
۲۴ ماه (۱۳۸۵-اسفند ۱۳۸۳)
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سنگ ريزه ای با هسته رسی
61متر
390 متر
1,600,000,000 مترمكعب


982,000 مترمكعب
57,000 مترمكعب
2,260,000 مترمكعب
70,000 مترمكعب
45,000 متر

كارفرما
مشاور
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
نوع سد
ارتفاع سد
طول تاج سد
حجم مخزن

فعاليت ها و مقادير اصلی
خاک برداری
سنگ برداری
خاک ریزی
بتن ريزی
حفاری و تزريق