کانال انتقال آب شیرتپه

حد فاصل سد مخزنی دوستی و شهرستان سرخس
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
مشاور مهندسین مشاور طوس آب
مدت پیمان 36 ماه
نوع کانال بتنی درجا
طول کانال 30 کیلومتر

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
خاک برداری 1,800,000 متر مکعب
کانال کنی و پی کنی 650,000 متر مکعب
خاک ریزی 300,000 متر مکعب
بتن ریزی 46,000 متر مکعب