پروژه سـد داریـان

کرمانشاه ، پـاوه : 1389 - 1394
کارفرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور مشاور شرکت مهندسی مهاب قدس
مدت پیمان 56 ماه ( 1394-1389)
نوع سد خاکی با هسته رسی مایل
ارتفاع سد 178 متر
طول تاج سد 368 متر
حجم مخزن 320,000,000 مترمکعب
ظرفیت سرریز 6000 مترمکعب بر ثانیه

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
خاک برداری 2,714,000 متر مکعب
سنگ برداری 6,911,000 متر مکعب
خاکریزی 10,218,000 متر مکعب
لجن برداری 285,000 متر مکعب
بتن ریزی 389,000 متر مکعب
حفاری و تزریق تحکیمی و پرده آب بند 434,000 متر مکعب