طرح تثبیت رودخانه تالار

قائم شهر ، استان مازندران
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
مشاور مهندسین مشاور خزر آب
مدت پیمان 16 ماه (اسفند 1375)/ تکمیل پروژه 10 ماه زودتر از موعد مقرر
نوع عملیات بتنی درجا
حجم بتن ریزی 10,000 مترمکعب