شبكه آبياری و زهكشی سد گلستان - گنبد

گنبد ، استان گلستان
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران و گلستان
مشاور مهندسین مشاور تهران برکلی
مدت پیمان 24 ماه (1378- 1379)
طول کانال آبیاری 70 کیلومتر
طول زهکش 60 کیلومتر

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
خاک برداری 1,680,000 متر مکعب
کانال کنی و پی کنی 1,140,000 متر مکعب
خاک ریزی 1,320,000 متر مکعب
بتن ریزی 49,000 متر مکعب
سازه آبگیر و ابنیه فنی 320 دستگاه
دریچه هیدرولیکی 410 عدد

معرفی پروژه