سد مخزنی نم رود

فیروزکوه ، استان تهران
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
مشاور مهندسین مشاور لار
مدت پیمان 56 ماه (1389-1384)
نوع سد سنگ ریزه ای با هسته رسی
ارتفاع سد 82 متر
طول تاج سد 650 متر
حجم مخزن 139,000,000 متر مکعب
ظرفیت سرریز 797 مترمکعب بر ثانیه

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
خاک برداری 4,420,000 متر مکعب
سنگ برداری 3,313,000 متر مکعب
خاک ریزی 6,000,000 متر مکعب
بتن ریزی 92,000 متر مکعب
دیوار آب بند 12,000 متر مکعب
طول حفاری و تزریق 105,000 متر