سد مخزنی فریم صحرا

ساری ، استان مازندران
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران و گلستان
مشاور مهندسین مشاور تهران سحاب
مدت پیمان 45 ماه (اسفند 75)
نوع سد خاکی با هسته رسی
ارتفاع سد 50 متر
طول تاج سد 400 متر

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
خاک برداری 1,260,000 متر مکعب
سنگ برداری 960,000 متر مکعب
خاک ریزی 1,220,000 متر مکعب
بتن ریزی 15,000 متر مکعب