پروژه سد مخزنی دوستی

سرخس ، استان خراسان رضوی (مرز ایران و ترکمنستان)
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان
مشاور مهندسین مشاور طوس آب
مدت پیمان 60 ماه (1384-1379) تکمیل پروژه 14 ماه زودتر از موعد مقرر
نوع سد سنگ ریزه ای با هسته رسی
ارتفاع سد 78 متر
طول تاج سد 655 متر
حجم مخزن 1,250,000,000 متر مکعب
ظرفیت سرریز 2260 مترمکعب بر ثانیه

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
خاک برداری 4,850,000 متر مکعب
سنگ برداری 2,940,000 متر مکعب
خاک ریزی 5,550,000 متر مکعب
بتن ریزی 270,000 متر مکعب
طول حفاری و تزریق 83,000 متر