سد مخزنی خداآفرین

خدا افرین ، استان اذربایجان شرقی (مرز ایران و جمهوری اذربایجان)
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل
مشاور مهندسین مشاور مهاب قدس
مدت پیمان 24 ماه (1385-1383اسفند)
نوع سد سنگ ریزه ای با هسته رسی
ارتفاع سد 61 متر
طول تاج سد 390متر
حجم مخزن 1,600,000,000 متر مکعب

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
خاک برداری 982,000 متر مکعب
سنگ برداری 57,000 متر مکعب
خاک ریزی 2,260,000 متر مکعب
بتن ریزی 70,000 متر مکعب
 حفاری و تزریق 45,000 متر