سد ذخیره ای،تغذیه ای سراب

تربت جام ، استان خراسان رضوی
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان
مشاور مهندسین مشاور آب پوی
مدت پیمان 9 ماه (1384-1383)
ارتفاع سد از بستر رودخانه 24,5 متر
طول تاج سد 234 متر