سد انحرافی خفر

علی آباد خفر ، استان فارس
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
مشاور مهندسین مشاور توان آب
مدت پیمان 16 ماه (اردیبهشت 77)/ تکمیل پروژه 13 ماه زودتر از موعد مقرر
نوع سد 50 متر
طول تاج سد 400 متر