سد انحرافی بارزو

شیروان ، استان خراسان شمالی
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان
مشاور مهندسین مشاور طوس آب
مدت پیمان 30 ماه (مهر 79) تکمیل پروژه 8 ماه زودتر از موعد مقرر