خطوط انتقال نیرو 32 کیلوولتی آغار

قیر کارزین ، استان فارس
کارفرما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
مشاور مهندسان مشاور سازه
مدت پیمان 21 ماه
طول خط انتقال 63/5 کیلومتر