ایستگاه پمپاژ دوستی شماره 1 ( خط انتقال سد دوستی به مشهد)

سرخس ، استان خراسان رضوی
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
مشاور مهندسین مشاور طوس آب
مدت پیمان 6 ماه (1387)
ظرفیت 6 متر مکعب بر ثانیه
ارتفاع سد 78 متر
قطر لوله 2000 میلی متر
طول 160 کیلومتر