احداث پروژه سد و نیروگاه چم شیر

گچساران،استان کهگیلویه و بویراحمد
کارفرمای اصلی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور کارفرما شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب
کارفرما شرکت سابیر
مشاور کنترل کیفی شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
مدت پیمان 28 ماه ( 1395-1393)
مشخصات نیروگاه 3 واحد 63/5 مگاواتی
2 واحد 6/3 مگاواتی
بتن ریزی 245,000 متر مکعب
آرماتوربندی 15،000،000 کیلوگرم
سنگ برداری 50،000 مترمکعب

فعالیت ها و مقادیر اصلی
 
بتن ریزی 245,000 متر مکعب
آرماتوربندی 15،000،000 کیلوگرم
حفاری دندانه ای 50،000 مترمکعب

معرفی پروژه

احداث سازه های سرریز، نیروگاه،سازه ورودی، تخلیه کننده تحتانی وآبگیر پروژه سد و نیروگاه چم شیر احداث پروژه سد و نیروگاه چم شیر