پروژه فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس-ایران

کارفرمای اصلی سازمان بنادر و دریانوردي
مشاور کارفرما شرکت مهندسین مشاور طرح نو اندیشان  
پیمانکار مشارکت کولهام- پارس تکنو ( رهبر مشارکت : کولهام )  
مدت اولیه پیمان 36 ماه ( 1400-1397)
نوع اسکله دیوار دیافراگم بتن مسلح
طول اسکله 1460 متر
ارتفاع دیوار اسکله  36 متر
محوطه سازي ترمینال کانتینری   112 هکتار
عمق لایروبی 17/5 -متر CD
حجم لایروبی 7 میلیون متر مکعب
عملیات خاکی 3 میلیون متر مکعب
بتن ریزي 670 هزار متر مکعب
میلگرد 20 هزار تن

معرفی پروژه

پروژه فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهیدرجایی