سد داریان (کرمانشاه، پاوه) با حضور وزیر نیرو و اعلام رسمی رییس جمهور افتتاح شد.

سد داریان (کرمانشاه، پاوه) با حضور وزیر نیرو و اعلام رسمی رییس جمهور افتتاح شد.

سد داریان (کرمانشاه، پاوه) با حضور وزیر نیرو و اعلام رسمی رییس جمهور افتتاح شد.

خلاصه

سد داریان با حضور وزیر نیرو و اعلام رسمی رییس جمهور افتتاح شد. چیت چیان با اشاره به میزان بودجه ی صرف شده در جریان اجرایی شدن این طرح بزرگ ، استفاده از ذخایر ارزشمند آبی کشور برای مصارف کشاورزی و احداث نیروگاه برق ، گردشگری و اشتغالزایی....

1 بهمن 1396
16:6

سد داریان با حضور وزیر نیرو و اعلام رسمی رییس جمهور افتتاح شد. چیت چیان با اشاره به میزان بودجه ی صرف شده در جریان اجرایی شدن این طرح بزرگ ، استفاده از ذخایر ارزشمند آبی کشور برای مصارف کشاورزی و احداث نیروگاه برق ، گردشگری و اشتغالزایی سد داریان با حضور وزیر نیرو و اعلام رسمی رییس جمهور افتتاح شد.